obchodniPodminky - PE&PE studio

Odkaz na domovskou stránku
Odkaz na domovskou stránku
Přejít na obsah
v š e o b e c n é   o b c h o d n í   p o d m í n k y

pro fotografování, natáčení a činností, nebo služeb s tím spojených.


I. Základní ustanovení a ujednání.

 1. Objednavatel je ta osoba, která požaduje po Dodavateli vybraný druh služeb
 2. Dodavatel („fotograf / kameraman“) PE&PE studio se sídlem 9. května 1614/4, 79201, Bruntál, identifikační číslo: 07073565
 3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“) jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí fotografických služeb.
 4. Objednavatel i dodavatel jsou povinni se řídit ustanovením, které obsahuje tento dokument Všeobecné obchodní podmínky.
 5. Objednavatel je povinen si pečlivě před uzavřením smlouvy přečíst Všeobecné obchodní podmínky. Podepsáním smlouvy o poskytnutí služeb stvrzuje Objednavatel, že si tyto Všeobecné obchodní podmínky řádně přečetl, je s nimi srozuměn a plně s nimi souhlasí. Námitky proti obsahu Všeobecných obchodních podmínek nebude brán po uzavření smlouvy žádný zřetel a nemůže proti nim vznášet pozdější námitky, nebo požadovat změny.
 6. Komunikace mezi Objednavatelem a Dodavatelem může také probíhat formou elektronické komunikace, s čím obě strany souhlasí.
 7. Obsah práce fotografa / kameramana (dále jen „Výkon“) je individuální a pouze na jeho rozhodnutí. Pokud si Objednavatel přeje jinak, je povinen o tom přítomného fotografa / kameramana informovat.
 8. Objednavatel má právo po dohodě s Dodavatelem, fotografem / kameramanem změnit objednávku za vyšší službu i v průběhu výkonu. Tato změna bude dodatečně vyúčtována dle platného ceníku služeb do výše doobjednané služby.


II. Objednání služby a uzavření smlouvy, vznik smluvního vztahu

 1. Smluvní vztah vzniká mezi Objednavatelem a Dodavatelem zasláním objednávky na vybrané služby z nabídky služeb Poskytovatele na fotografování a videozáznam. Objednávku může Objednavatel zaslat písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem. Toto neplatí pro nezávaznou objednávku formou formuláře, umístěnou na webových stránkách společnosti www.peapestudio.cz/kontakt.
 2. Objednavatel je povinen, pokud možno přesně, poskytnout Dodavateli písemně všechny potřebné informace, nejlépe dle jeho požadavku, aby tento mohl, co možná nejpřesněji poskytnout Objednavateli vhodné řešení a přesnější cenovou kalkulaci.
 3. Po zaslání objednávky bude Objednavateli zaslána elektronicky smlouva o poskytnutí služeb v rozsahu, které si Objednavatel objednal.
 4. Objednavatel je povinen předat, nebo uložit na účet Dodavatele zálohu na rezervaci termínu, ve stanovené výši, která bude zaznamenána ve smlouvě. V případě, že tato záloha nebude zaplacena, je smlouva neplatná a termín výkonu služby není 100 % rezervován.
 5. Součástí podmínek pro zdárný průběh výkonu, je Objednavatel povinen zadat přesnou adresu výkonu (případně adresy).


III. Průběh při vykonávání fotografické nebo kameramanské činnosti

 1. Čas začátku výkonu fotografa / kameramana je počítán od doby příjezdu na místo uvedené ve smlouvě. Dodavatel ani Fotograf / Kameraman neručí za zpoždění zaviněné Objednavatelem.
 2. Pro dobrou kvalitu obsahu výsledných fotografií či videozáznamu je dobré, aby subjekt určený pro záznam (např. snoubenci), spolupracovali s fotografem / kameramanem.
 3. Má-li subjekt mimořádný požadavek na druh fotografie nebo videozáznamu, nebo jejich obsah, je povinen o tom fotografa / kameramana včas informovat.
 4. Objednavatel je povinen zajistit přítomnému fotografovi / kameramanovi po celý den vhodné občerstvení (nápoje, jídlo). Pokud toto nezajistí, má fotograf / kameraman nárok na volno v době, kterou si sám určí. Tato doba bude využita k potřebnému občerstvení a započítává se do celkového času objednané služby.
 5. Dodavatel neručí za ne zcela ideální výsledky zaviněné nevhodným počasím, špatnými světelnými podmínkami nebo jinými okolnostmi, které mu brání ve zhotovení a dodání vyšší kvality snímků i za použití speciální techniky.
 6. Dodavatel (fotograf / kameraman) neručí za nedokonalé výsledky obsahu fotografií nebo videozáznamu, pokud mu budou ze strany přítomných hostů kladeny překážky.
 7. Fotograf / kameraman si vyhrazuje právo individuálně nezaznamenávat lidi, kteří mu předem sdělí, že si být zaznamenávání nepřejí. Pokud se na některých z pořízených záznamech tato osoba i přesto zobrazí, nenese za to fotograf / kameraman žádnou zodpovědnost.
 8. Objednavatel je povinen zajistit fotografovi / kameramanovi při svatební hostině nebo jiných oslavách samostatné místo, odkud bude mít o dění mez přítomnými hosty dostatečný přehled.
 9. Objednavatel ručí za jakékoliv poškození nebo zcizení věcí fotografa / kameramana, pokud se tohoto dopustí někdo z přítomných hostů. Pokud k takové události dojde, je povinen Objednavatel nahradit škodu v plné výši.


IV. Dodatečná ujednání

 1. Dodavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že Objednavatel nedodrží některé ze zde uvedených dojednání a poskytnutá záloha propadá v jeho prospěch.
 2. Objednavatel má právo požádat kdykoliv fotografa / kameramana o zhotovení určeného snímku nebo záznamu.
 3. Fotograf / kameraman má právo ihned ukončit svůj výkon, pokud by byl fyzicky napaden. V takovém případě zpracuje a dodá Dodavatel Objednavateli pouze již zhotovené záznamy, ale služba bude účtována dle smlouvy bez krácení.
 4. Fotograf / kameraman má právo ukončit okamžitě svůj výkon v případě, že chováním nebo jednáním kteréhokoliv účastníka získá obavy, že bude poškozena nebo zcizena technika, že dojde k fyzickému napadení nebo urážkám na cti.
 5. Objednavatel může zaplatit přítomnému fotografovi / kameramanovi doplatek za objednanou službu ihned po ukončení jeho výkonu. O doplacení zbývající částky mu bude vydáno potvrzení ve formě daňového dokladu.
 6. Objednavatel má právo zrušit objednávku nejpozději 2 měsíce před konanou událostí. Tato bude stornována po odečtení nákladu spojených s převody a komunikací s Objednavatelem. Po uplynutí této lhůty propadá záloha v plné výši ve prospěch Dodavatele. Toto neplatí v případě, že se obě smluvní strany dohodnou písemně jinak.


V. Vyšší moc

 1. Jestliže nastane objektivně nepředvídatelná a objektivně neodvratitelná skutečnost (tzv. vyšší moc), která dodavateli zabrání v plnění smluvních závazků, má dodavatel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Za vzniklé škody v tomto případě Dodavatel neodpovídá. Vyšší mocí se rozumí doložitelné okolnosti zvláštní povahy, které nám brání, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být Dodavatelem odvráceny. Pokud by Dodavatel nemohl vykonat požadovanou službu vlivem vyšší moci, bude záloha vrácena Objednavateli v plné výši.


V Bruntále dne 01.01.2022

Návrat na obsah